Goed contact met onze bewoners en inspraak vinden we belangrijk. Daarom hebben we verschillende vormen van bewonersparticipatie en bewonerszelfbeheer. Bewoners doen, denken en beslissen mee over verschillende onderwerpen. Eind 2020 zijn in totaal maar liefst 600 vrijwilligers actief, zo’n 40 meer dan in 2019. Verder werken we nauw samen met de Huurdersvereniging Staedion, de gemeente Den Haag, de gemeenten in de regio en met zorgorganisaties.

 Naast formele participatie in onze huurdersvereniging (HVS) en in bewonerscommissies namen bewoners in 2020 deel aan projectgroepen, beheergroepen (groen, schoonmaak of groepsruimten) en andere bewonersinitiatieven op complexniveau. Ondanks de coronabeperkingen was er continuïteit in het overleg met bewoners. Er vond een verschuiving plaats van formele overlegafspraken naar meer informeel en ad-hoccontact via telefoon en e-mail. In herstructureringsgebied Den Haag Zuidwest hebben we bewoners in 2020 actief benaderd om deel te nemen aan klankbordgroepen en mee te praten over de toekomst van het gebied.

In 2020 legden we in drie (deels digitale) bijeenkomsten een conceptondernemingsstrategie voor aan onze belanghebbenden. In 2021 stellen we de nieuwe strategie vast. Daarnaast hebben we in 2020 nieuwe prestatieafspraken gemaakt met de gemeenten Den Haag, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. In de laatstgenoemde twee gemeenten trekken we ons terug. In Pijnacker-Nootdorp willen we graag groeien.

De Aedes-benchmark maakt het voor corporaties mogelijk om jaarlijks de individuele resultaten onderling te vergelijken en van elkaar te leren op de onderwerpen huurdersoordeel, bedrijfslasten, onderhoud en verbetering en duurzaamheid. De scores van Staedion zijn: huurdersoordeel een B, duurzaamheid een A, onderhoud en verbetering een B en bedrijfslasten een C. In het jaarverslag staat een toelichting op deze resultaten.