Wij blijven volop investeren in ons werkgebied. Om daarvoor over voldoende middelen te beschikken, hebben we financiële randvoorwaarden opgesteld. Deze randvoorwaarden zorgen ervoor dat onze organisatie een gezonde liquiditeits- en vermogenspositie heeft en haar continuïteit behoudt.

 De Raad van Commissarissen heeft de meerjarenraming 2021 – 2025 vastgesteld. Een belangrijk uitgangspunt in die meerjarenraming is dat we onze investeringsruimte maximaal benutten voor onze volkshuisvestelijke doelen. Onze volkshuisvestelijke opgave en de aanvullende duurzaamheidseisen vragen om meer investeringen. Deze kunnen niet allemaal uit de operationele activiteiten worden gefinancierd, waardoor we extra leningen moeten aantrekken.

Uitgangspunt van de meerjarenraming is dat Staedion blijft voldoen aan de gestelde normen voor financiële risico’s van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit woningcorporaties. Op basis van de ingediende begrotingscijfers beoordeelt het WSW jaarlijks hoeveel een corporatie geborgd kan lenen. We hebben op dit moment geen reden om aan te nemen dat onze voorgenomen investeringen niet gefinancierd kunnen worden.