Voor het waarborgen van de financiële continuïteit van de organisatie heeft Staedion financiële randvoorwaarden opgesteld. Deze randvoorwaarden zorgen ervoor dat onze organisatie een gezonde liquiditeits- en vermogenspositie heeft en haar continuïteit behoudt.

De Raad van Commissarissen heeft de meerjarenraming 2020 – 2024 vastgesteld. Onze volkshuisvestelijke opgave en de aanvullende duurzaamheidseisen, vragen om meer investeringen. Deze kunnen niet allemaal uit de operationele activiteiten worden gefinancierd, waardoor negatieve kasstromen zullen ontstaan in de komende jaren. Op basis van de ingediende begrotingscijfers beoordeelt het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) jaarlijks hoeveel een corporatie geborgd kan lenen. We hebben op dit moment geen reden om aan te nemen dat de bovengenoemde negatieve kasstromen niet gefinancierd kunnen worden. Uitgangspunt is dat Staedion blijft voldoen aan de gestelde normen voor financiële risico’s van het WSW en de AW.