De coronapandemie is waarschijnlijk de meeste ingrijpende wereldwijde crisis van de afgelopen decennia. De maatregelen om verspreiding en besmetting te voorkomen leiden tot vergaande beperkingen in het dagelijks leven. Alleen al daarom staat 2020 voorgoed in ons geheugen gegrift. Staedion draaide, na een korte fase van aanpassen en het versneld uitrollen van thuiswerkplekken, al gauw weer op volle toeren. De beperkingen van het thuis werken en thuisonderwijs hebben onze bewoners flink geraakt: het aantal overlastmeldingen verdubbelde. En bij werkzaamheden in de woning moesten we rekening houden met het afstand houden, iets wat niet altijd meeviel. We kijken allemaal uit naar het moment waarop de beperkingen worden afgeschaft; hopelijk in 2021.

De veerkracht in onze buurten en wijken neemt af. De leefbaarheid komt steeds verder onder de druk te staan. De sociale cohesie die nodig is om prettig samen te kunnen leven, verdwijnt. Daarnaast is de vraag naar woningen toegenomen in 2020: het woningtekort is wederom gegroeid. Dit zijn dan ook de twee belangrijkste maatschappelijke thema’s op de agenda van Staedion in de komende jaren: veerkracht in de wijken en het woningtekort. In 2020 werkten we aan een nieuwe ondernemingsstrategie waarin we dit toelichten en uitwerken. ‘Samen werken aan wijkvernieuwing’ is de titel; en we kunnen dit niet alleen. We prijzen ons gelukkig met de vele partners in de stad, met wie wij de samenwerking in 2020 aanhaalden en met wie wij in de komende periode intensiever gaan samenwerken, om onze gezamenlijke doelen te behalen.

Terugblikkend zijn we blij met de aankoop van het Vestia-bezit in Pijnacker-Nootdorp, in november. Ook de overname van een nieuwbouwproject van Vestia in Den Haag, op de Binckhorst, stemt tevreden. Het illustreert de nauwe samenwerking in de sector en de gezamenlijke keuze om de sociale voorraad te blijven ontwikkelen, maar ook de rol die Staedion hierin wil en kan vervullen. Verder bereiden we in 2020 veel projecten en samenwerkingen voor: bijvoorbeeld aan de Haagse tafel, waarvan het Haagse manifest een uiting is. In Den Haag Zuidwest zijn de voorbereidingen voor de grootschalige aanpak in volle gang. Hierbij trekken we samen op met gemeente, Heijmans en bewoners. Positief is dat, net zoals in 2019 en ondanks de coronacrisis, 90% van onze bewoners zich thuis voelt in de woning.

Ook is Staedion in 2020, net als in 2019, een ‘Great Place to Work’. In 2020 haalden we zelf de top 10 van ‘best workplaces’. Ons programma ‘Samen Vooruit’, dat een plek had naast de lijnorganisatie, gaat verder als onderdeel van de lijnorganisatie. In 2020 startten we met het management met een nieuwe programma in het kader van gedrag, cultuur en leiderschap. Dit krijgt een organisatiebreed vervolg in 2021 en de jaren erna.

Financieel is Staedion gezond. Het resultaat voor belastingen exclusief waardeveranderingen bedroeg € 49,1 miljoen (2019: € 60,3 miljoen). De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg € 32,9 miljoen (2019: € 52,8 miljoen). De waarde van de vastgoedportefeuille steeg op papier met € 497 miljoen, wat onze vermogenspositie ook dit jaar weer sterker maakt. Uiteraard is dit een ongerealiseerde waardestijging (het geld zit in de stenen) en geen kasstroom.

De volkshuisvestelijke opgaven in ons werkgebied zijn onverminderd groot. In 2021 werken we aan en volgens onze nieuwe strategie en presenteren we de opbrengsten van de maatschappelijke visitatie. Ook in 2020 hebben wij veelvuldig overleg gehad met Huurdersvereniging Staedion (HVS). Wij bedanken hen voor de actieve betrokkenheid en de goede samenwerking.

Den Haag, 22 april 2021

W.M.K. Krzeszewski

C.P. Martinot