Disclaimer

Privacy
Staedion gaat zorgvuldig om met geregistreerde persoonsgegevens. Wij vragen alleen naar uw persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten. Bij de registratie van persoonsgegevens past Staedion te allen tijde de Wet bescherming persoonsgegevens toe.• Staedion behandelt persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en stelt deze niet zonder uw toestemming aan derden beschikbaar. Verplichtingen van de wet uitgezonderd.

• De programma’s van Staedion worden met grote zorg en aandacht gemaakt en beveiligd. Staedion doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot informatie kunnen krijgen.

• Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel of de doelen waarvoor u de gegevens aan ons hebt verstrekt.

• Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel of de doelen waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

• U heeft het recht Staedion te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om deze te corrigeren. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen, per brief of e-mail.

 

Disclaimer
Ondanks de grote zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van de website van Staedion, is het mogelijk dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat. Alle informatie is echter vrijblijvend zodat aan de gegevens op de website geen rechten kunnen worden ontleend.

Staedion en alle betrokken partijen zullen niet aansprakelijk zijn voor technische of redactionele fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

Alle rechten met betrekking tot deze website berusten bij Staedion. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Staedion teksten en afbeeldingen van de website over te nemen.

Doorverwijzingen naar andere websites welke niet het eigendom zijn van Staedion zijn enkel opgenomen ter informatie van de bezoeker van de sites. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Staedion worden onderhouden wordt afgewezen.

In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarstukken zoals gedeponeerd bij het Handelsregister, prevaleert de laatste.

De op deze site opgenomen jaarrekening is door onze accountant gecontroleerd en voorzien van controleverklaring. Voorts zijn het bestuursverslag en de hierin opgenomen overige gegevens met de jaarrekening verenigbaar en bevatten geen materiële afwijkingen. Naar het oordeel van onze accountant geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Staedion per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het BTIV 2015, artikel 14 en 15 van de RTIV, de bepalingen van en krachtens de WNT en richtlijn 645 van de RJ.