De Raad van Commissarissen (RvC) is de interne toezichthouder van Staedion en houdt toezicht op het functioneren van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Staedion. In 2018 was er veel politieke aandacht voor de rol van woningcorporaties. In de gemeenten traden nieuwe colleges aan met ambities op het terrein van wonen, energietransitie en leefbare wijken.

De RvC ziet de opgave voor Staedion alleen maar toenemen: we willen dat onze woningen betaalbaar blijven en voldoen aan kwaliteitseisen, er dient nieuw bezit te worden toegevoegd en er ligt een flinke duurzaamheidsopgave. In 2018 ging de aandacht van de RvC voor een belangrijk deel uit naar de portefeuillestrategie waarmee Staedion deze doelstellingen op het gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid voor het vastgoed gaat realiseren.