Voor het waarborgen van de financiële continuïteit van de organisatie heeft Staedion financiële randvoorwaarden opgesteld. Deze randvoorwaarden zien er op toe dat onze organisatie een gezonde liquiditeits- en vermogenspositie heeft en haar continuïteit behoudt.De Raad van Commissarissen heeft de meerjarenraming 2019-2023 vastgesteld. Onze volkshuisvestelijke opgave leidt tot meer investeringen. Hierdoor ontstaan komende jaren negatieve saldo kasstromen. Op basis van de ingediende begrotingscijfers beoordeelt het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) jaarlijks hoeveel een corporatie geborgd kan lenen. We hebben geen reden om aan te nemen dat bovengenoemde (negatieve) saldo kasstromen niet kunnen worden gefinancierd. Uitgangspunt is dat Staedion blijft voldoen aan de door het WSW gestelde normen met betrekking tot de financiële ratio’s.