Wij blijven volop investeren in ons werkgebied. Om daarvoor over voldoende middelen te beschikken, hebben we financiële randvoorwaarden opgesteld. Deze randvoorwaarden zorgen ervoor dat onze organisatie een gezonde liquiditeits- en vermogenspositie heeft en haar continuïteit behoudt. De uitgangspunten van het financieel beleid en beheer zijn vastgelegd in ons financieel reglement, dat is goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties.

We willen onze investeringsruimte maximaal benutten voor onze volkshuisvestelijke doelen. Het oplopende tekort aan betaalbare sociale huurwoningen en de aanvullende duurzaamheidseisen vragen om meer investeringen. We verwachten dat we de komende jaren voor deze investeringen voldoende door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw geborgde leningen kunnen afsluiten.

Ons financieel reglement heeft ook betrekking op verbonden ondernemingen, zoals dochters en samenwerkingsvennootschappen. In het jaarverslag is een overzicht opgenomen van deze ondernemingen. We werken eraan om de verbindingenstructuur zo eenvoudig mogelijk te maken. Het aantal verbindingen zal in de komende jaren dan ook verder afnemen.