Met dit Jaarverslag en Jaarrekening 2019 kijken we terug. Het Jaarverslag is geschreven naar de omstandigheden voordat de coronacrisis uitbrak. We maken dit voorwoord echter op een moment dat de ontwikkelingen in de wereld ons dwingen eerder naar het hier en nu en naar de dag van morgen te kijken, dan naar wat achter ons ligt. De coronagolf die over de wereld slaat, trekt nu al diepe sporen. Bij individuele mensen, in huishoudens en gezinnen, in organisaties en in samenlevingen. Zekerheden gaan wankelen en meer dan ooit beseffen we wat ons houvast geeft. Eén element daarin is zeker een woning, die je veiligheid en geborgenheid geeft en als thuis voelt. Het is nog te vroeg om een scherp beeld te krijgen van alle gevolgen van deze crisis. Maar de verwachting lijkt gerechtvaardigd dat door de onzekerheid en de economische en financiële gevolgen, er in elk geval een toenemende behoefte ontstaat aan maatschappelijke ondersteuning en verbinding.

Het coronavirus heeft ook effect op Staedion. Bijvoorbeeld op ons investeringsprogramma, waarbij we ook sterk afhankelijk zijn van anderen zoals bouwers, gemeenten en in het geval van renovatie ook onze huur­ders. Op het moment van schrijven is precieze impact nog onduidelijk. Wij schatten nu in dat dit voor Staedion niet leidt tot onoverkomelijke financiële problemen.

De woningmarkt zit vast en het aantal dak- en thuislozen is de afgelopen tien jaar verdubbeld tot bijna 40.000 mensen. We merken dat in het maatschappelijk debat de aandacht steeds vaker uitgaat naar de systemen en regulering. Het uitleggen aan onze bewoners hoe de huurtoeslag werkt, voor welke woning men in aanmerking komt en waarom de wachttijden toenemen is een gesprek over systemen geworden. Het is niet te begrijpen. Bekeken vanuit onze historische rol en vanuit onze ervaringen van vandaag, is het glashelder dat we de woningproductie moeten versnellen en sterker moeten (kunnen) inzetten op leefbaar­heid en sociale cohesie. Wij moeten en willen een cruciale rol spelen in de oude wijken en actief zijn op het gebied van ‘wonen met een plus’ (wonen in combinatie met zorg). Om te voorkomen dat een groeiende groep mensen in een steeds dieper wordend gat valt. Daarbij werken we samen met onze partners in de stad. Niet om de systeemwereld leefbaar te maken, maar om onze wijken leefbaar te maken en te houden. Met een veilige en prettige woonomgeving. En een beetje minder systemen (waaronder passend toewijzen).

Dit Jaarverslag kijkt terug, we zeiden het al. Die terugblik is wat ons betreft op vele fronten positief. Negentig procent van onze bewoners voelt zich thuis in hun woning en zij geven voor de ervaren woonkwaliteit een 7,2 (tegen een 6,7 in 2018). We leverden nieuwe woningen op in Morgenstond en startten de bouw van nog eens 192 woningen. Wel stellen we vast dat de klassieke manier van planontwikkeling te veel tijd kost, waar­door ambities niet worden gehaald. Terwijl er juist behoefte is aan versnelling. Onze inzet voor de komende periode is om bij nieuwbouw, gebiedsontwikkeling en herstructurering meer te gaan werken met ketenpartners, zoals we al gewend zijn bij planmatig onderhoud. Voor Den Haag Zuidwest is onze inzet dat dit gebied de status krijgt van Nationaal programma, met de 4.000 Staedion-woningen in de Gaarden, Dreven en Zichten als voorbeeldproject.

Financieel is Staedion gezond. Het resultaat voor belastingen exclusief waardeveranderingen bedraagt € 60,3 miljoen (2018: € 54 miljoen). De kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt € 52,8 miljoen (2018: € 56,5 miljoen). De waarde van de vastgoedportefeuille steeg op papier met € 293 miljoen, wat onze vermogenspositie ook dit jaar weer sterker maakt. Uiteraard is dit een ongerealiseerde waardestijging en geen kasstroom.

Intern stond 2019 in het teken van continu verbeteren. Er zijn flinke stappen gezet en er is daadwerkelijk een verandering op gang gebracht, gericht op efficiënter werken met beter resultaat voor bewoners én medewerkers. In 2020 richten we ons op het overbrengen van de positieve programma-ervaringen naar de organisatie als geheel.

Ook in 2020 gaan we verder met investeren en woningverbetering. De maatschappelijke context vraagt daarbij vast en zeker veel flexibiliteit, inzet en uithoudingsvermogen. Financieel gezien en als team van vierhonderd betrokken medewerkers staan we daarvoor klaar.

Den Haag, 28 april 2020

W.M.K. Krzeszewski
J.P. Duijvestijn